ประชาสัมพันธ์

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ"  (ประกาศ พพ. ลว. 31 พ.ค. 60)   


บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ” (แยกเป็นรายตำแหน่ง เรียงลำดับตำแหน่งตามเลขประจำตัวสอบ)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คือ เอกสารแนบ หมายเลข 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล คือ เอกสารแนบ หมายเลข 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ คือ เอกสารแนบ หมายเลข 3

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คือ เอกสารแนบ หมายเลข 4

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป คือ เอกสารแนบ หมายเลข 5

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ตำแหน่ง นักวิชาการพลังงาน คือ เอกสารแนบ หมายเลข 6

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ คือ เอกสารแนบ หมายเลข 7

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค คือ เอกสารแนบ หมายเลข 8

.............................................................

หมายเหตุ :  
1.โดยผู้ได้รับการขึ้นบัญชีฯ ได้โปรดอ่านรายละเอียดของประกาศฯ อย่างครบถ้วนด้วย
2.ผู้ขึ้นบัญชีในลำดับ และจำนวนที่กรมแจ้งไว้ในประกาศรับสมัครฯ ที่จะได้รับการจัดทำสัญญาจ้าง (โดยเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดตามประกาศรับสมัคร และประกาศการขึ้นบัญชี) กรมจะได้ประสานงาน และมีหนังสือแจ้งในภายหลังต่อไป
 3.สำหรับผู้ขึ้นบัญชีนอกเหนือจากลำดับ และจำนวนที่กรมแจ้งไว้ในประกาศรับสมัครฯ และตามเงื่อนไขที่แจ้งไว้ก่อนแล้วนั้น กรมจะขึ้นบัญชีไว้เป็นระยะเวลา 2 ปี (นับจากวันที่ 31 พ.ค. 60) หากกรมมีอัตราว่างเพิ่มเติม จะประสานงานและมีหนังสือแจ้งในโอกาสต่อไป และหรือ หากมีส่วนราชการอื่นๆ ขอใช้บัญชีเพื่อไปดำเนินการคัดเลือกตามระเบียบฯ ผู้ขึ้นบัญชีฯ จะได้รับการประสานงานและมีหนังสือแจ้งจากส่วนราชการนั้น ๆ ต่อไป
4.หากผู้ขึ้นบัญชีฯ มีข้อสงสัยประการใด หรือ จะติดตามความเคลื่อนไหวของบัญชีฯ สามารถติดต่อสอบได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง โทร. 0 2222 5096 หรือ 0 2222 4102-9 ต่อ 1188 หรือ 1226 ตามวัน/เวลาราชการต่อไป
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  "รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2" ประกาศ พพ. (ลว. 20 เม.ย. 60)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ตำแหน่งที่ 1  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ตำแหน่งที่ 2  นักทรัพยากรบุคคล
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ตำแหน่งที่ 3  นักวิชาการพัสดุ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ตำแหน่งที่ 4  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ตำแหน่งที่ 5  นักจัดการงานทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ตำแหน่งที่ 6  นักวิชาการพลังงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ตำแหน่งที่ 7  เจ้าพนักงานธุรการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ตำแหน่งที่ 8  นายช่างเทคนิค

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  "รายละเอียดการกำหนดวัน เวลา และสถานที่ ใน การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2" 

หมายเหตุ: โดยผู้ผ่านการประเมินฯ ได้โปรดอ่านรายละเอียดของประกาศฯ อย่างครบถ้วนด้วย
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และรายวิชาในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และรายวิชาในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ  และสมรรถนะ ครั้งที่ 1    
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  เอกสารหมายเลข 2.1  วัน เวลา สถานที่ และรายวิชาในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  เอกสารหมายเลข 2.2   รายละเอียดตำแหน่ง / ห้อง / อาคาร / สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ครั้งที่  1 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  เอกสารหมายเลข 2.2   แผนที่ และแผนผังสถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  เอกสารหมายเลข 2.2   แผนผังสถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1

“โดยผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ได้โปรดอ่านรายละเอียดของประกาศฯ อย่างครบถ้วนด้วย”


รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน     “ระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ” (ประกาศ พพ. ลว. 27 ก.พ. 60)"

 เอกสารหมายเลข 1 - รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ตำแหน่งที่ 1  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ตำแหน่งที่ 2  นักทรัพยากรบุคคล
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ตำแหน่งที่ 3  นักวิชาการพัสดุ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ตำแหน่งที่ 4  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ตำแหน่งที่ 5  นักจัดการงานทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ตำแหน่งที่ 6  นักวิชาการพลังงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ตำแหน่งที่ 7  เจ้าพนักงานธุรการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ตำแหน่งที่ 8  นายช่างเทคนิค


หมายเหตุ: 
1. โดยผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ได้โปรดอ่านรายละเอียดของประกาศฯ อย่างครบถ้วนด้วย

2. "ผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการประเมินฯ สามารถเข้าพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ที่หัวข้อ "พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ" ได้ในวัน/เวลาที่กรมจะประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในภายหลังต่อไป (โปรดติดตามทางหน้าเว็บไซต์เป็นระยะๆ)"


ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป