ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ภาษาอังกฤษ) ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ (เครื่องกล) และตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ภาษาอังกฤษ) ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ (เครื่องกล)  และตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ภาษาอังกฤษ)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ (เครื่องกล)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ


หมายเหตุ
1. “โดยผู้ได้รับการขึ้นบัญชีฯ ได้โปรดอ่านรายละเอียดของประกาศฯ อย่างครบถ้วนด้วย”                              2. "ผู้ขึ้นบัญชีในลำดับ และจำนวนที่กรมแจ้งไว้ในประกาศรับสมัครฯ และหรือ ตามจำนวนอัตราตำแหน่งว่าง ณ เวลานี้ ที่จะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ (บรรจุและแต่งตั้ง ในวันที่ 1 ตุลาคม 2561)  กรมจะมีหนังสือแจ้งในภายหลังจากนี้ โดยจะแจ้งไปตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบสมัครฯ ต่อไป"
3. "สำหรับผู้ขึ้นบัญชีนอกเหนือจากลำดับ และจำนวนที่กรมแจ้งไว้ในประกาศรับสมัครฯ กรมจะขึ้นบัญชีไว้เป็นระยะเวลา 2 ปี (นับจากวันที่ 21 ส.ค. 61) หากกรมมีอัตราว่างเพิ่มเติม จะประสานงานและมีหนังสือแจ้งในโอกาสต่อไป และหรือ หากมีส่วนราชการอื่นๆ ขอใช้บัญชีเพื่อไปดำเนินการคัดเลือกตามระเบียบฯ ผู้ขึ้นบัญชีฯ จะได้รับการประสานงานและมีหนังสือแจ้งจากส่วนราชการนั้น ๆ ต่อไป"
4. "หากผู้ขึ้นบัญชีฯ มีข้อสงสัยประการใด หรือ จะติดตามความเคลื่อนไหวของบัญชีฯ สามารถติดต่อสอบได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง โทร. 0 2222 5096 หรือ 0 2222 4102-9 ต่อ 1188 หรือ 1226 ตามวัน/เวลาราชการต่อไป"

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (สำรวจหรือโยธา)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ภาษาอังกฤษ)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ (เครื่องกล)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  รายละเอียดวัน เวลา และสถานที่สอบ เพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งฯ

หมายเหตุ: โดยผู้มีสิทธิสอบฯ ภาค ค. ได้โปรดอ่านรายละเอียดของประกาศฯ อย่างครบถ้วนด้วย
ประกาศกรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ วิชาที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในกรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ วิชาที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันฯ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  เอกสารแนบท้ายประกาศ พพ. 1 (รายละเอียดวัน เวลา สถานที่ วิชาที่สอบ และอุปกรณ์ที่ใช้ ฯลฯ)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  เอกสารแนบท้ายประกาศ พพ. 2 (รายละเอียดวัน เวลา ห้องสอบ สถานที่ และรหัสตำแหน่ง ฯลฯ)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  แผนที่เดินสู่มหาวิทยาลัยรังสิต

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  แผนผังสถานที่ในการจัดสอบ (มหาวิทยาลัยรังสิต)
กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ฯ คือ พพ. จะดำเนินการสอบในวันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2561 (ช่วงเช้า) ณ มหาวิทยาลัยรังสิต และขอให้ผู้สมัครสอบติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ วิชาที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันฯ ผ่านทางหน้าเว็บไซต์นี้ และสามารถเข้ามาพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้ในภายหลัง ต่อไป ทั้งนี้ กรมขออภัยในความล่าช้าดังกล่าวมา ณ ที่นี้ด้วย
กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ฯ คือ พพ. จะดำเนินการสอบในวันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2561 (ช่วงเช้า) ณ มหาวิทยาลัยรังสิต  และขอให้ผู้สมัครสอบติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ วิชาที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันฯ  ผ่านทางหน้าเว็บไซต์นี้ และสามารถเข้ามาพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้ในภายหลัง ต่อไป ทั้งนี้ กรมขออภัยในความล่าช้าดังกล่าวมา  ณ ที่นี้ด้วย
ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
คลิกเข้าดูประกาศฯ ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

เอกสารเเนบท้ายประกาศ

คลิกเข้าดูประกาศฯ ตำแหน่ง ที่ 1 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

คลิกเข้าดูประกาศฯ ตำแหน่ง ที่ 2 เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

คลิกเข้าดูประกาศฯ ตำแหน่ง ที่ 3 นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (สำรวจหรือโยธา)

คลิกเข้าดูประกาศฯ ตำแหน่ง ที่ 4 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ภาษาอังกฤษ)

คลิกเข้าดูประกาศฯ ตำแหน่ง ที่ 5 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

คลิกเข้าดูประกาศฯ ตำแหน่ง ที่ 6 วิศวกรปฏิบัติการ (เครื่องกล)

คลิกเข้าดูประกาศฯ ตำแหน่ง ที่ 7 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

คลิกเข้าดูประกาศฯ ตำแหน่ง ที่ 8  นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ


1. “ผู้สมัครสอบฯ ได้โปรดอ่านรายละเอียดของประกาศฯ อย่างครบถ้วนด้วย”          
               
2. "ผู้สมัครสอบฯ สามารถเข้าพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ที่หัวข้อ "พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ" ได้ในวัน/เวลาที่กรมจะประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ฯ ในภายหลังต่อไป (โปรดติดตามทางหน้าเว็บไซต์เป็นระยะๆ) และหรือ การแจ้งเตือน ทาง SMS"

ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 


คลิกเข้าดูประกาศฯ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

คลิกเข้าดูประกาศฯ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

คลิกเข้าดูประกาศฯ ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (สำรวจหรือโยธา)

คลิกเข้าดูประกาศฯ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ภาษาอังกฤษ)

คลิกเข้าดูประกาศฯ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

คลิกเข้าดูประกาศฯ ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ (เครื่องกล)

คลิกเข้าดูประกาศฯ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

คลิกเข้าดูประกาศฯ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ


หมายเหตุ  ผู้สนใจสมัครโปรดอ่านรายละเอียดในประกาศให้ครบถ้วน และกรอกข้อมูลส่วนตัวให้ถูกต้องก่อนการยืนยันอีกครั้ง