ประชาสัมพันธ์

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ (ประกาศ พพ. ลว. 22 ต.ค. 63)


บัญชีรายชื่อผู้ ขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ (แยกเป็นรายตำแหน่ง เรียงลำดับตำแหน่งตามเลขประจำตัวสอบ)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

 

1. โดยผู้ได้รับการขึ้นบัญชีฯ ได้โปรดอ่านรายละเอียดของประกาศฯ อย่างครบถ้วนด้วย
2. ผู้ขึ้นบัญชีในลำดับ และจำนวนที่กรมแจ้งไว้ในประกาศรับสมัครฯ และหรือ ตามจำนวนอัตราตำแหน่งว่าง ณ เวลานี้ ที่จะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ (บรรจุและแต่งตั้งฯ ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 หรือ หลังจากวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป) กรมจะมีหนังสือแจ้งในภายหลังจากนี้ โดยจะแจ้งไปตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบสมัครฯ ต่อไป
3. สำหรับผู้ขึ้นบัญชีนอกเหนือจากลำดับ และจำนวนที่กรมแจ้งไว้ในประกาศรับสมัครฯ กรมจะขึ้นบัญชีไว้เป็นระยะเวลา 2 ปี (นับจากวันที่ 22 ต.ค. 63) หากกรมมีอัตราว่างเพิ่มเติม จะประสานงานและมีหนังสือแจ้งในโอกาสต่อไป และหรือ หากมีส่วนราชการอื่นๆ ขอใช้บัญชีเพื่อไปดำเนินการคัดเลือกตามระเบียบฯ ผู้ขึ้นบัญชีฯ จะได้รับการประสานงานและมีหนังสือแจ้งจากส่วนราชการนั้น ๆ ต่อไป
4. หากผู้ขึ้นบัญชีฯ มีข้อสงสัยประการใด หรือ จะติดตามความเคลื่อนไหวของบัญชีฯ สามารถติดต่อสอบได้ที่กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม โทร. 0 2222 5096 หรือ 0 2222 4102-9 ต่อ 1188 หรือ 1226 ตามวัน/เวลาราชการ ต่อไป

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  รายละเอียดประกาศ พพ. (ประกาศ พพ. ลว. 11 ส.ค. 63) 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  เอกสารหมายเลข 1.1 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  เอกสารหมายเลข 1.2 นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  เอกสารหมายเลข 1.3 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  เอกสารหมายเลข 1.4 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  เอกสารหมายเลข 1.5 นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  เอกสารหมายเลข 2 รายละเอียด วัน เวลา และสถานที่สอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  เอกสารหมายเลข 3 คำร้องขอเป็นผู้มีสิทธิสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ฉพาะผู้ผ่านการสอบ ภาค ก./ภาค ก.พิเศษ และภาค ข. ที่ไม่มีชื่อในประกาศฯ เท่านั้น

โดยผู้มีสิทธิสอบเพื่อวัดความเหมะสมกับตำแหน่ง  (ภาค ค.) ได้โปรดอ่านรายละเอียด
ของประกาศฯ อย่าง
ครบถ้วนด้วย
รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศ พพ. เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ  (ประกาศ พพ. ลว. 6 ม.ค. 63)    

แนบท้ายประกาศ  พพ. ลงวันที่ 6  ม.ค. 63

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  1. แนบท้ายประกาศรับสมัครฯ (เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  2. แนบท้ายประกาศรับสมัครฯ (นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  3. แนบท้ายประกาศรับสมัครฯ (นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  4. แนบท้ายประกาศรับสมัครฯ (นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  5. แนบท้ายประกาศรับสมัครฯ (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  6. แนบท้ายประกาศรับสมัครฯ (นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ)


     1 .  ผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งในครั้งนี้ แต่ยังไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป หรือ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป (ขึ้นกับตำแหน่งที่สมัครสอบ) จะต้องสมัครเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จัดให้สำหรับส่วนราชการต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยกำหนดวันรับสมัครสอบระหว่างวันที่ 10 มกราคม 2563 – 30 มกราคม 2563  รายละเอียดตามประกาศ พพ. ลว. 6 มกราคม 2563

     2.  สำหรับผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป หรือระดับปริญญาตรีขึ้นไป (ขึ้นกับตำแหน่งที่สมัครสอบ) แล้ว ไม่ต้องสมัครสอบอีก

     3.  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน เพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง  (ภาค  ค.)  ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563  ทางเว็บไซต์ https://dede.thaijobjob.com/

     4.  ผู้สมัครสอบฯ ได้โปรดอ่านรายละเอียดของประกาศฯ อย่างครบถ้วนด้วย         
 
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ วิชาที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันฯ
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ วิชาที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันฯ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศ พพ. ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2562 เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ วิชาที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันฯ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้ายประกาศ พพ. 1 (รายละเอียดวัน เวลา สถานที่ วิชาที่สอบ และอุปกรณ์ที่ใช้ ฯลฯ)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้ายประกาศ พพ. 2 (รายละเอียดวัน เวลา ห้องสอบ สถานที่ และรหัสตำแหน่ง ฯลฯ) 1. ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต (เช้า)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้ายประกาศ พพ. 2 (รายละเอียดวัน เวลา ห้องสอบ สถานที่ และรหัสตำแหน่ง ฯลฯ) 2. มหาวิทยาลัยรังสิต (เช้า)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้ายประกาศ พพ. 2 (รายละเอียดวัน เวลา ห้องสอบ สถานที่ และรหัสตำแหน่ง ฯลฯ) 3. ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต (บ่าย)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้ายประกาศ พพ. 2 (รายละเอียดวัน เวลา ห้องสอบ สถานที่ และรหัสตำแหน่ง ฯลฯ) 4. มหาวิทยาลัยรังสิต (บ่าย)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนที่เดินสู่มหาวิทยาลัยรังสิต และแผนผังสถานที่ในการจัดสอบ (มหาวิทยาลัยรังสิต)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนที่เดินสู่ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต และแผนผังสถานที่ในการจัดสอบ (ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต)
รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฯ และ กำหนดวัน เวลา สถานที่ วิชาที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฯ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศ พพ. เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  ” (ประกาศ พพ. ลว. 4 ธ.ค. 62)    
แนบท้ายประกาศ  พพ. ลงวันที่ 4  ธ.ค. 62
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  1. แนบท้ายประกาศรับสมัครฯ (เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  2. แนบท้ายประกาศรับสมัครฯ (นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  3. แนบท้ายประกาศรับสมัครฯ (นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  4. แนบท้ายประกาศรับสมัครฯ (นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  5. แนบท้ายประกาศรับสมัครฯ (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  6. แนบท้ายประกาศรับสมัครฯ (นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ)

*ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ ฯ อยู่ระหว่างกระบวนการว่าจ้างในการดำเนินการจัดสอบ โดย พพ. จะเผยแพร่ประกาศดังกล่าวให้ผู้เข้าสอบทราบผ่านทางเว็บไซต์นี้
และหรือ จะแจ้งให้ผู้เข้าสอบทราบผ่านทางเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทาง SMS*"

ผู้สมัครสอบฯ ได้โปรดอ่านรายละเอียดของประกาศฯ อย่างครบถ้วนด้วย
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ (เปิดรับสมัครวันที่ 24 ต.ค. 62 - 15 พ.ย. 62)
ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ลงวันที่ 15 ต.ค. 62
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  รายละเอียดประกาศ พพ. ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  1. แนบท้ายประกาศรับสมัครฯ (เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  2. แนบท้ายประกาศรับสมัครฯ (นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  3. แนบท้ายประกาศรับสมัครฯ (นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  4. แนบท้ายประกาศรับสมัครฯ (นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  5. แนบท้ายประกาศรับสมัครฯ (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  6. แนบท้ายประกาศรับสมัครฯ (นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ)

หมายเหตุ : ผู้สนใจสมัครโปรดอ่านรายละเอียดในประกาศให้ครบถ้วน และกรอกข้อมูลส่วนตัวให้ถูกต้องก่อนการยืนยันอีกครั้ง