ประชาสัมพันธ์

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน "ประกาศ พพ. เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ " (ประกาศ พพ. ลว. 26 ต.ค. 63)

“ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ”

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง นักวิชาการพลังงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

1. โดยผู้ได้รับการขึ้นบัญชีฯ ได้โปรดอ่านรายละเอียดของประกาศฯ อย่างครบถ้วนด้วย                                   
2. 
ผู้ขึ้นบัญชีในลำดับ และจำนวนที่กรมแจ้งไว้ในประกาศรับสมัครฯ และหรือ ตามจำนวนอัตราตำแหน่งว่าง ณ เวลานี้ ที่จะได้รับการจัดสัญญาจ้างเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป (รายงานตัวและทำสัญญาจ้างฯ ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 หรือ หลังจากวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป) กรมจะมีหนังสือแจ้งในภายหลังจากนี้ โดยจะแจ้งไปตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบสมัครฯ ต่อไป
 
3. สำหรับผู้ขึ้นบัญชีนอกเหนือจากลำดับ และจำนวนที่กรมแจ้งไว้ในประกาศรับสมัครฯ กรมจะขึ้นบัญชีไว้เป็นระยะเวลา 2 ปี (นับจากวันที่ 26 ต.ค. 63) หากกรมมีอัตราว่างเพิ่มเติม จะประสานงานและมีหนังสือแจ้งในโอกาสต่อไป และหรือ หากมีส่วนราชการอื่นๆ ขอใช้บัญชีเพื่อไปดำเนินการคัดเลือกตามระเบียบฯ ผู้ขึ้นบัญชีฯ จะได้รับการประสานงานและมีหนังสือแจ้งจากส่วนราชการนั้น ๆ ต่อไป

4. หากผู้ขึ้นบัญชีฯ มีข้อสงสัยประการใด หรือ จะติดตามความเคลื่อนไหวของบัญชีฯ สามารถติดต่อสอบได้ที่กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม โทร. 0 2222 5096 หรือ 0 2222 4102-9 ต่อ 1188 หรือ 1226 ตามวัน/เวลาราชการ ต่อไป"
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และ มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายละเอียดประกาศ พพ. (ประกาศ พพ. ลว. 24 ส.ค. 63)

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ ๑ เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มงานบริการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ ๒ เจ้าพนักงานบุคคล กลุ่มงานบริการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ ๓ เจ้าพนักงานพัสดุ กลุ่มงานบริการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ ๔ นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ ๕ นักวิชาการพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ ๖ นักวิชาการพลังงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ ๗ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานบริหารทั่วไป

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารหมายเลข 2 - รายละเอียดการกำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 "


1.โดยผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) ได้โปรดอ่านรายละเอียดของประกาศฯ อย่างครบถ้วนด้วย
2. การตรวจสอบผลคะแนนสอบ สามารถตรวจสอบได้ ภายหลังจากกรมประกาศขึ้นบัญชีฯ แล้ว ต่อไป”
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และรายวิชาใน การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  กำหนดวัน เวลา สถานที่ และรายวิชาในการ ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (ประกาศ พพ. ลว. 14   
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  เอกสารแนบท้ายประกาศ พพ. (เอกสารหมายเลข 2.1) 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  เอกสารแนบท้ายประกาศ พพ. (เอกสารหมายเลข 2.2)  
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  เอกสารแนบท้ายประกาศ พพ. (เอกสารหมายเลข 2.2) / แผนที่ไปมหาวิทยารังสิต
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  เอกสารแนบท้ายประกาศ พพ. (เอกสารหมายเลข 2.2) / แผนผังในมหาวิทยาลัยรังสิต

ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ได้โปรดอ่านรายละเอียดของประกาศฯ อย่างครบถ้วนด้วย
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (ประกาศ พพ. ลว. 4 มิ.ย. 63)

เอกสารหมายเลข 1 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งที่ ๑ เจ้าพนักงานธุรการ  กลุ่มงานบริการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งที่ ๒ เจ้าพนักงานบุคคล  กลุ่มงานบริการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งที่ ๓ เจ้าพนักงานพัสดุ  กลุ่มงานบริการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งที่ ๔ นักวิชาการเงินและบัญชี  กลุ่มงานบริหารทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งที่ ๕ นักวิชาการพัสดุ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งที่ ๖ นักวิชาการพลังงาน  กลุ่มงานบริหารทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งที่ ๗ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  กลุ่มงานบริหารทั่วไป

เอกสารหมายเลข 2.1 และ 2.2 กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
*อยู่ระหว่างการจัดหาสถานที่สอบ และจะได้แจ้งกำหนดวัน เวลา และสถานที่ให้ทราบในภายหลังต่อไป*

1. “โดยผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ได้โปรดอ่านรายละเอียดของประกาศฯ อย่างครบถ้วนด้วย”
2. "ผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการประเมินฯ สามารถเข้าพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ที่หัวข้อ "พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ" ได้ในวัน/เวลาที่กรมจะประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในภายหลังต่อไป (โปรดติดตามทางหน้าเว็บไซต์นี้เป็นระยะๆ)"ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (เปิดรับสมัครวันที่ 16 มี.ค. 63 - 3 เม.ย. 63)
ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ลงวันที่ 28 ก.พ. 63
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  รายละเอียดประกาศ พพ. ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  1. แนบท้ายประกาศรับสมัครฯ (เจ้าพนักงานธุรการ)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  2. แนบท้ายประกาศรับสมัครฯ (เจ้าพนักงานบุคคล)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  3. แนบท้ายประกาศรับสมัครฯ (เจ้าพนักงานพัสดุ)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  4. แนบท้ายประกาศรับสมัครฯ (นักวิชาการเงินและบัญชี)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  5. แนบท้ายประกาศรับสมัครฯ (นักวิชาการพัสดุ)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  6. แนบท้ายประกาศรับสมัครฯ (นักวิชาการพลังงาน)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  7. แนบท้ายประกาศรับสมัครฯ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)

หมายเหตุ  ผู้สนใจสมัครโปรดอ่านรายละเอียดในประกาศให้ครบถ้วน และกรอกข้อมูลส่วนตัวให้ถูกต้องก่อนการยืนยันอีกครั้ง