สารพันปัญหา
1. คำถาม : เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตในวันใด
คำตอบ : ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ให้สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม - 3 เมษายน 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางเว็บไซค์  https://dede.thaijobjob.com
2. คำถาม : เปิดรับชำระเงินถึง เมื่อไร
คำตอบ : ชำระเงินค่าสมัครผ่านเคาร์เตอร์ ที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม - 4 เมษายน 2563ภายในเวลาทำการของธนาคาร ทั้งนี้การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชำระค่าสมัครสอบแล้ว
3. คำถาม : ค่าธรรมเนียมในการสมัครเท่าไร
คำตอบ : ค่าธรรมเนียมการสอบ จำนวน 380 บาท ประกอบด้วย 
ค่าธรรมเนียมการสอบจำนวน 350 บาท
ค่าธรรมเนียมธนาคาร รวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 30 บาท 
โดยค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

4. คำถาม : สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้เมื่อไร
คำตอบ : สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้ทางเว็บไซต์  ในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 https://dede.thaijobjob.com และ https://www.dede.go.th
5. คำถาม : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ และกำหนดวัน เวลาและสถานที่สอบฯ เมื่อไร
คำตอบ : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา ในการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และเว็บไซต์ https://dede.thaijobjob.com
6. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง คุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : สามารถติดต่อได้ที ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล  โทร. 0 2222 4102-9 ต่อ 1188 และ 1117, 0 2222 5096  ในวันและเวลาราชการ
7. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่น การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7159 กด 3 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.