ประชาสัมพันธ์

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ  
              
 “บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ” 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ภาษาอังกฤษ)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่ง พนักงานเทคโนโลยีพลังงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค (ด้านเครื่องกล)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค (ด้านไฟฟ้า)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค (ด้านโยธา)

หมายเหตุ

1. “โดยผู้ได้รับการขึ้นบัญชีฯ ได้โปรดอ่านรายละเอียดของประกาศฯ อย่างครบถ้วนด้วย” 

2. "ผู้ขึ้นบัญชีในลำดับ และจำนวนที่กรมแจ้งไว้ในประกาศรับสมัครฯ และหรือ ตามจำนวนอัตราตำแหน่งว่าง ณ เวลานี้ ที่จะได้รับการจัดทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (เรียกรายงานตัว พร้อมปฏิบัติงาน ภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562) กรมจะมีหนังสือแจ้งในภายหลังจากนี้ โดยจะแจ้งไปตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบสมัครฯ ต่อไป"

3. "สำหรับผู้ขึ้นบัญชีนอกเหนือจากลำดับ และจำนวนที่กรมแจ้งไว้ในประกาศรับสมัครฯ กรมจะขึ้นบัญชีไว้เป็นระยะเวลา 2 ปี (นับจากวันที่ 4 ธ.ค. 61) หากกรมมีอัตราว่างเพิ่มเติม จะประสานทางโทรศัพท์และมีหนังสือแจ้งในโอกาสต่อไป และหรือ หากมีส่วนราชการอื่นๆ ขอใช้บัญชีเพื่อไปดำเนินการคัดเลือกตาม ระเบียบฯ ผู้ขึ้นบัญชีฯ จะได้รับการประสานงานและมีหนังสือแจ้งจากส่วนราชการนั้น ๆ ต่อไป"

4. "หากผู้ขึ้นบัญชีฯ มีข้อสงสัยประการใด หรือ จะติดตามความเคลื่อนไหวของบัญชีฯ สามารถติดต่อสอบได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง โทร. 0 2222 5096 หรือ 0 2222 4102-9 ต่อ 1188 หรือ 1226 ตามวัน/เวลาราชการต่อไป"


รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ภาษาอังกฤษ) 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ตำแหน่ง พนักงานเทคโนโลยีพลังงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค (ด้านเครื่องกล)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค (ด้านไฟฟ้า)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค (ด้านโยธา)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   รายละเอียดการกำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2

หมายเหตุ:
1. “โดยผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ได้โปรดอ่านรายละเอียดของประกาศฯ อย่างครบถ้วนด้วย” 

กำหนดวัน เวลา สถานที่ และรายวิชาในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และรายวิชาในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ  และสมรรถนะ ครั้งที่ 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  วัน เวลา สถานที่ และรายวิชาในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  รายละเอียดตำแหน่ง / ห้อง / อาคาร / สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ   ครั้งที่  1 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   แผนที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ครั้งที่  1 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   แผนผัง สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ครั้งที่  1 

หมายเหตุ:
1. “โดยผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ได้โปรดอ่านรายละเอียดของประกาศฯ อย่างครบถ้วนด้วย” 
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ภาษาอังกฤษ) 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ตำแหน่ง พนักงานเทคโนโลยีพลังงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค (ด้านเครื่องกล)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค (ด้านไฟฟ้า)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค (ด้านโยธา)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   กำหนดวัน เวลา  และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่  1 *อยู่ระหว่างการจัดหาสถานที่สอบ และจะได้แจ้งกำหนดวัน เวลา และสถานที่ให้ทราบในภายหลังต่อไป*

หมายเหตุ:
1. “โดยผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ได้โปรดอ่านรายละเอียดของประกาศฯ อย่างครบถ้วนด้วย”  
2. "ผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการประเมินฯ สามารถเข้าพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ที่หัวข้อ "พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ" ได้ในวัน/เวลาที่กรมจะประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในภายหลังต่อไป (โปรดติดตามทางหน้าเว็บไซต์เป็นระยะๆ)"
ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ภาษาอังกฤษ) 
 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ตำแหน่ง พนักงานเทคโนโลยีพลังงาน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค (ด้านเครื่องกล)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค (ด้านไฟฟ้า)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค (ด้านโยธา)