ประชาสัมพันธ์

แก้ไขประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฯ (เฉพาะตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งนักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ และเฉพาะบางลำดับ) ”
แก้ไขประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฯ (เฉพาะตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งนักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ และเฉพาะบางลำดับ) ”


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  แก้ไขประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฯ"

         “บัญชีรายชื่อผู้ ขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฯ” (เฉพาะตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งนักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ และเฉพาะบางลำดับ)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (แก้ไขเฉพาะบางลำดับ)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง นักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ (แก้ไขเฉพาะบางลำดับ)

       "คำชี้แจงการแก้ไขประกาศการขึ้นบัญชีฯ"

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  "คำชี้แจงการแก้ไขประกาศการขึ้นบัญชีฯ"
                 
“โดยผู้ได้รับการขึ้นบัญชีฯ ได้โปรดอ่านรายละเอียดคำชี้แจงการแก้ไขประกาศฯ อย่างครบถ้วนด้วย”    
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 

บัญชีรายชื่อผู้ขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน    ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน    ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน    ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน    ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ  

1.โดยผู้ได้รับการขึ้นบัญชีฯ ได้โปรดอ่านรายละเอียดของประกาศฯ อย่างครบถ้วนด้วย  
2.ผู้ขึ้นบัญชีในลำดับ และจำนวนที่กรมแจ้งไว้ในประกาศรับสมัครฯ และหรือ ตามจำนวนอัตราตำแหน่งว่าง ณ เวลานี้ ที่จะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ (บรรจุและแต่งตั้ง ในวันที่ 1 ตุลาคม 2562) กรมจะมีหนังสือแจ้งในภายหลังจากนี้ โดยจะแจ้งไปตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบสมัครฯ ต่อไป
3.สำหรับผู้ขึ้นบัญชีนอกเหนือจากลำดับ และจำนวนที่กรมแจ้งไว้ในประกาศรับสมัครฯ กรมจะขึ้นบัญชีไว้เป็นระยะเวลา 2 ปี (นับจากวันที่ 5 ส.ค. 62) หากกรมมีอัตราว่างเพิ่มเติม จะประสานงานและมีหนังสือแจ้งในโอกาสต่อไป และหรือ หากมีส่วนราชการอื่นๆ ขอใช้บัญชีเพื่อไปดำเนินการคัดเลือกตามระเบียบฯ ผู้ขึ้นบัญชีฯ จะได้รับการประสานงานและมีหนังสือแจ้งจากส่วนราชการนั้น ๆ ต่อไป
4.หากผู้ขึ้นบัญชีฯ มีข้อสงสัยประการใด หรือ จะติดตามความเคลื่อนไหวของบัญชีฯ สามารถติดต่อสอบได้ที่กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม โทร. 0 2222 5096 หรือ 0 2222 4102-9 ต่อ 1188 หรือ 1226 ตามวัน/เวลาราชการ ต่อไป
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ”
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ 
ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ”

“รายละเอียดประกาศ พพ.” (ประกาศ พพ. ลว. 20 มิ.ย. 62) 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน -  เอกสารหมายเลข 1.1 รายชื่อผู้สอบผ่านฯ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน -  เอกสารหมายเลข 1.2 รายชื่อผู้สอบผ่านฯ นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน -  เอกสารหมายเลข 1.3 รายชื่อผู้สอบผ่านฯ นักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน -  เอกสารหมายเลข 1.4 รายชื่อผู้สอบผ่านฯ วิศวกรปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน -  เอกสารหมายเลข 1.5 รายชื่อผู้สอบผ่านฯ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน -  เอกสารหมายเลข 1.6 รายชื่อผู้สอบผ่านฯ วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารหมายเลข 2 -  กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบฯ

“โดยผู้มีสิทธิสอบฯ ภาค ค. ได้โปรดอ่านรายละเอียดของประกาศฯ อย่างครบถ้วนด้วย”
ประกาศกรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ วิชาที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ วิชาที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันฯ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้ายประกาศ พพ. 1 (รายละเอียดวัน เวลา สถานที่ วิชาที่สอบ และอุปกรณ์ที่ใช้ ฯลฯ)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้ายประกาศ พพ. 2 (รายละเอียดวัน เวลา ห้องสอบ สถานที่ และรหัสตำแหน่ง ฯลฯ)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนที่เดินสู่มหาวิทยาลัยรังสิต
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนผังสถานที่ในการจัดสอบ (มหาวิทยาลัยรังสิต)
ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ ตำแหน่งวิศวกรโยธปฏิบัติการ และตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ ตำแหน่งวิศวกรโยธปฏิบัติการ และตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ

แนบท้ายประกาศ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง นักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ ฯ อยู่ระหว่างกระบวนการว่าจ้างในการดำเนินการจัดสอบ โดย พพ. จะเผยแพร่ประกาศดังกล่าวให้ผู้เข้าสอบทราบผ่านทางเว็บไซต์นี้ และหรือ จะแจ้งให้ผู้เข้าสอบทราบผ่านทางเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทาง SMS

หมายเหตุ:
1. “ผู้สมัครสอบฯ ได้โปรดอ่านรายละเอียดของประกาศฯ อย่างครบถ้วนด้วย”  
2. "ผู้สมัครสอบฯ สามารถเข้ามาพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ที่หัวข้อ "พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ" ได้ในวัน/เวลาที่กรมจะประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในภายหลังต่อไป (โปรดติดตามทางหน้าเว็บไซต์เป็นระยะๆ)" และหรือ การแจ้งเตือน ทาง SMS     
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง นักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ

หมายเหตุ : ผู้สนใจสมัครโปรดอ่านรายละเอียดในประกาศให้ครบถ้วน และกรอกข้อมูลส่วนตัวให้ถูกต้องก่อนการยืนยันอีกครั้ง