ประชาสัมพันธ์

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง (กรณีเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในวุฒิที่ ก.พ. จะกำหนด)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง (กรณีเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในวุฒิที่ ก.พ. จะกำหนด) (ประกาศ พพ. ลว. 24 มี.ค. 64)

 

1. "โดยผู้ได้รับการขึ้นบัญชีฯ ได้โปรดอ่านรายละเอียดของประกาศฯ อย่างครบถ้วนด้วย"
2. "ผู้ขึ้นบัญชีในลำดับ และจำนวนที่กรมแจ้งไว้ในประกาศรับสมัครฯ และหรือ ตามจำนวนอัตราตำแหน่งว่าง ณ เวลานี้ ที่จะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ (บรรจุและแต่งตั้งฯ กรมจะประสานผู้ขึ้นบัญชีฯ ในลำดับที่กรมจะบรรจุและแต่งตั้ง ทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้กรอกไว้ในใบสมัครฯ และจะได้มีหนังสือเรียกบรรจุฯ ไปตามที่อยู่ในภายหลังต่อไป)"
3. "สำหรับผู้ขึ้นบัญชีนอกเหนือจากลำดับ และจำนวนที่กรมแจ้งไว้ในประกาศรับสมัครฯ กรมจะขึ้นบัญชีไว้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 (นับจากวันที่ 24 มี.ค. 64) หากกรมมีอัตราว่างเพิ่มเติม จะประสานงานและมีหนังสือแจ้งในโอกาสต่อไป"
4. "หากผู้ขึ้นบัญชีฯ มีข้อสงสัยประการใด หรือ จะติดตามความเคลื่อนไหวของบัญชีฯ สามารถติดต่อสอบได้ที่กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม โทร. 0 2222 5096 หรือ 0 2222 4102-9 ต่อ 1188 หรือ 1226 ตามวัน/เวลาราชการ ต่อไป"

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง (กรณีเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในวุฒิที่ ก.พ. จะกำหนด)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน - รายละเอียดประกาศ พพ. (ประกาศ พพ. ลว. 5 ก.พ. 64)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน - เอกสารหมายเลข 1 - รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน - เอกสารหมายเลข 2 - รายละเอียด วัน เวลา และสถานที่สอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง"

โดยผู้มีสิทธิสอบเพื่อวัดความเหมะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ได้โปรดอ่านรายละเอียดของประกาศฯ อย่างครบถ้วนด้วย
ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง (กรณีเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในวุฒิที่ ก.พ. จะกำหนด)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง (กรณีเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในวุฒิที่ ก.พ. จะกำหนด)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ที่รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง